szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Instrukcja Obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

ilustracja


MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Fragment menu widoczny jest na ilustracji obok.
Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci białych napisów na ciemnym, granatowym tle.

W menu mogą występować przyciski z odnośnikami uaktywnionymi bądź nieaktywnymi.
Przycisk menu istnieje ale jest nieaktywny wówczas, gdy osoba redagująca biuletyn chwilowo (np. na czas zmian) odłączy przypisaną mu stronę www.

ilustracja


Przycisk nieaktywny ma białe tło, napis jest jasno-szary o normalnej grubości.
Kursor myszy, po naprowadzeniu na taki przycisk, nie powoduje ani zmiany wyglądu przycisku, ani sam nie przyjmuje, charakterystycznej w takim przypadku, postaci dłoni.

Przycisk aktywny ma szare tło, napis jest ciemno-szary i pogrubiony.
Wewnątrz aktywnego przycisku odnośnikiem kierującym do wybieranej strony jest napis. Napis jest hasłem, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a napis staje się granatowy i jest podkreślony.

ilustracja

ilustracja


Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Ostatnim przyciskiem menu jest "Logowanie".
Jest on przeznaczony dla uprawnionych redaktorów biuletynu. Użytkownicy odwiedzający serwis BIP nie będą mogli go wykorzystać.

Pod przyciskami menu głównego znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

ilustracjaSTOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:
a) Kto jest głównym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za treść oglądanej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas),
d) Kto redagował daną stronę.


WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj >".

ilustracja


Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:
a) Tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,
b) Kilku linijek początkowej treści artykułu,
c) Odnośnika do danego artykułu.

Odnośniki w serwisie BIP, z wyjątkiem menu głównego, wyświetlane są w kolorze pomarańczowym. Po wskazaniu odnośnika kursorem myszy, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a odnośnik jest podkreślany.

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. (89) 527-95-96, email: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email kontakt@idpo.pl, telefonicznie pod numerem +48511793443. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe na polecenie administratora dostępny jest w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z wdrożonego przez administratora danych normatywu kancelaryjnoarchiwalnego.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 Fax: 22 531 03 01
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby móc korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dostępnego pod adresem: http://mwim.bip.ornak.pl/.


Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Dąbrowska
Data modyfikacji: 2017/08/28 09:17:05
Redaktor: Krzysztof Rainski

realizacja informatyczna: logo ornak